-A +A
Opieka nad zwierzętami bezdomnymi

UCHWAŁA NR XVI/165/2020 RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Ostrów Mazowiecka na 2020 rok.

Celem Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Ostrów Mazowiecka jest:

 • odławianie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu miasta Ostrów Mazowiecka;
 • opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
 • ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt;
 • poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
 • zapewnienie zwierzętom całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z ich udziałem oraz zwierzętom bezdomnym, którym ze względu na stan zagrożenia zdrowia lub życia niezbędna jest pomoc lekarsko-weterynaryjna;
 • wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
 • poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego;
 • edukacja mieszkańców w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt oraz obowiązków właścicieli wobec zwierząt domowych.

Zapobieganie bezdomności i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu miasta Ostrów Mazowiecka realizowane będzie poprzez:

 • umowę zawartą pomiędzy Miastem Ostrów Mazowiecka a Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt Dworakowski Zygmunt i Grażyna Jadwiga Dworakowska – spółka cywilna, Radysy 13, 12-230 Biała Piska, zarejestrowanym przez właściwego powiatowego lekarza weterynarii oraz spełniającego przepisyweterynaryjne na wyłapywanie, transport i przyjęcie do schroniska zwierząt bezdomnych;
 • przyjmowanie zgłoszeń interwencyjnych o zwierzętach, które zostały porzucone przez człowieka i nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzę dotąd pozostawało w dowolnej formie (telefonicznie, mailem, pisemnie).

Zmniejszanie populacji bezdomnych zwierząt realizowane będzie poprzez:

 • obowiązkową sterylizację lub kastrację bezdomnych zwierząt wykonywaną przez lekarza weterynarii, z którym schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Radysach ma zawartą umowę na tego typu zabiegi;
 • refundowanie w 100 % zabiegów weterynaryjnych dla właścicieli zwierząt domowych zamieszkujących teren miasta Ostrów Mazowiecka, polegających na czipowaniu, sterylizacji lub kastracji zwierząt oraz usypianiu ślepych miotów, które będą wykonywane przez lekarzy weterynarii:
  a) Piotra Sołowińskiego przy ul. Chopina 18,|
  b) Justynę Żebrowską przy ul. Armii Krajowej 1,
  c) Karolinę Jęczeń przy ul. Jana Kilińskiego 2/4,
  d) Arkadiusza Oniszka i Romana Szarafińskiego przy ul. K. Piłata 19.

PSY CZEKAJĄCE NA ADOPCJĘ PRZEBYWAJĄCE OBECNIE POD OPIEKĄ SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W RADYSACH

kontakt do Schroniska, tel. 501 622 789 lub 506 713 343

kontakt do Urzędu Miasta, tel. 29 679 54 31

miejsce odłowienia: ul. Szpitalna
data odłowienia: 29.03.2018
nr psa: 10780
nr czipa: 61609390036214
do adopcji


miejsce odłowienia: ul. Wiśniowa, Sikorskiego
data odłowienia: 10.05.2018
nr psa: 10969
nr czipa: 616093900736338
do adopcji


miejsce odłowienia: ul. Kopernika
data odłowienia: 07.05.2019
nr psa: 12683
nr czipa: 616093900960237
do adopcji


miejsce odłowienia:ul. B. Prusa
data odłowienia: 26.06.2019
nr psa: 12920
nr czipa: 616093900897055
do adopcji


miejsce odłowienia: ul. Podstoczysko
data odłowienia: 26.11.2019
nr psa: 13527
nr czipa: 616093901055652
do adopcji


miejsce odłowienia: ul. Kolasińskiego, Radwańskiego
data odłowienia: 14.02.2020
nr psa: 13769
nr czipa: 616939001129295
adoptowany: 05.03.2020